Developers's Corner

Informace o kurzech

Kliknutím na název kurzu zobrazíte osnovu kurzu

Visual Studio .NET

C# základní

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Základy visuálního, objektového a událostmi řízeného programování. Architektura .NET Framework. Seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio .NET včetně novějších možností (smart tags, refactoring, code snippets, ...). Jazyk C# (včetně použití generics - "šablon" a dalších). Tvorba windows aplikací pomocí Windows Forms. Používání Base Class Library pro práci s řetězci, poli a dalšími. Tvorba vlastních tříd (objektové programování), práce s delegáty, programování událostí, základy práce se soubory. "Instalace" metodou ClickOnce.

C# - programový přístup k databázím (ADO .NET)

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

Základy práce s datovými zdroji. Používání objektů connection, command, data reader pro práci s daty (connected režim). Použití různých datových zdrojů. Transakční zpracování. Objekty data adapter, data set, data table, data row a další (disconnected režim). Řešení kolizí. Vazba dat (data binding) - propojení controlů a datového zdroje. Typovaný data set. Použití wizardů a vizuálních prvků pro tvorbu aplikací. "Parcializace" přístupů k datům. Další objekty a controly pro práci s daty: DataGridView, DataNavigator, DataSource a další. Použití designerů, wizardů a smart tagů pro vytváření a konfiguraci objektů a controlů.

U tohoto kurzu se předpokládají základní znalosti jazyka C# a vývojového prostředí Visual Studio .NET (na úrovni kurzu C# základní).

C# - tvorba Web aplikací (ASP .NET)

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

Základní objekty a filozofie Web Forms a Web Forms Controls. Průběh zpracování stránky. Základní controly. Používání Master Pages (předdefinovaných "šablon") a Themes ("formátů"). Uchovávání stavu (application, session). Caching. Stručné informace o Web.config. Práce s daty na Webu, používání objektů DataReader, DataSet a controlu DataSource. Data Binding - propojení Web Form Controls a datového zdroje. Metody synchronizace.

U tohoto kurzu se předpokládají základní znalosti jazyka C# a vývojového prostředí Visual Studio .NET (na úrovni kurzu C# základní). Výhodou (nikoli nutným předpokladem) je i znalost práce s daty na platformě .NET (na úrovni kurzu C# - programový přístup k databázím (ADO .NET)).

C# - pokročilé techniky

Délka kurzu (dní): 2;     Cena: 5 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

"Typ" var, inherence typů, anonymní funkce, lambda výrazy, generics (prototypy), typované kolekce, interface IEnumerable, anonymní typy, rozšířená inicializace tříd a kolekcí, extension methods a další

U tohoto kurzu se předpokládají základní znalosti jazyka C# a vývojového prostředí Visual Studio .NET (na úrovni kurzu C# základní).

C# - přístup k datům (LINQ, Entity Framework)

Délka kurzu (dní): 3;     Cena: 7 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

LINQ to Objects, LINQ to XML, LINQ to SQL, lambda výrazy v LINQ. Code First, Database First. Používání LINQ a lambda výrazů v Entity Framework, řešení Concurrency (kolizí), NoSQL databáze MongoDB, práce s MongoDB pomocí LINQ

U tohoto kurzu se předpokládají základní znalosti jazyka C# a vývojového prostředí Visual Studio .NET (na úrovni kurzu C# základní).

C# - tvorba Web aplikací II (MVC, Razor Pgs, WebAPI)

Délka kurzu (dní): 3;     Cena: 7 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Principy MVC architektury, routing, jazyk RAZOR, controllers, models, ViewData, ViewBag, TempData, helpers, layout, partial views, binders, validace, principy REST technologie, tvorba Web API aplikace, tvorba klientů

U tohoto kurzu se předpokládají základní znalosti jazyka C# a vývojového prostředí Visual Studio .NET (na úrovni kurzu C# základní). Výhodou (nikoli nutným předpokladem) je i znalost práce s daty na platformě .NET (na úrovni kurzu C# - přístup k datům (LINQ, Entity Framework)).

C# - Blazor (programování v klientovi – browseru)

Délka kurzu (dní): 3;     Cena: 9 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Nejmodernější web technologie Microsoftu - programování v klientovi (browseru) pomocí C# (nikoliv pomocí tradičního JavaScriptu). Technologie WASM, jazyk RAZOR, components, "klientská" a "serverová" verze. Spolupráce klienta a servera

U tohoto kurzu se předpokládají základní znalosti jazyka C# a vývojového prostředí Visual Studio .NET (na úrovni kurzu C# základní). Vhodné je znát i tvorbu moderních serverových web aplikací (na úrovni kurzu C# - tvorba Web aplikací II (MVC, Razor Pgs, WebAPI)).

Visual Basic .NET základní

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Základy visuálního, objektového a událostmi řízeného programování. Architektura .NET Framework. Seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio .NET včetně novějších možností (code snippets, refactoring, ...). Jazyk Visual Basic .NET (včetně použití generics - "šablon", objektu My a dalších). Tvorba windows aplikací pomocí Windows Forms. Používání Base Class Library pro práci s řetězci, poli a dalšími. Tvorba vlastních tříd (objektové programování), práce s delegáty, programování událostí, základy práce se soubory. "Instalace" metodou ClickOnce.

Visual Basic .NET - programový přístup k databázím (ADO .NET)

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

Základy práce s datovými zdroji. Používání objektů connection, command, data reader pro práci s daty (connected režim). Použití různých datových zdrojů. Transakční zpracování. Objekty data adapter, data set, data table, data row a další (disconnected režim). Řešení kolizí. Vazba dat (data binding) - propojení controlů a datového zdroje. Typovaný data set. Použití wizardů a vizuálních prvků pro tvorbu aplikací. "Parcializace" přístupů k datům. Další objekty a controly pro práci s daty: DataGridView, DataNavigator, DataSource a další. Použití designerů, wizardů a smart tagů pro vytváření a konfiguraci objektů a controlů.

U tohoto kurzu se předpokládají základní znalosti jazyka Visual Basic .NET a vývojového prostředí Visual Studio .NET (na úrovni kurzu Visual Basic .NET základní).

Délka kurzu (dní): ;     Cena: ,- Kč (nejsme plátci DPH)

Základní objekty a filozofie Web Forms a Web Forms Controls. Průběh zpracování stránky. Základní controly. Používání Master Pages (předdefinovaných "šablon") a Themes ("formátů"). Uchovávání stavu (application, session). Caching. Stručné informace o Web.config. Práce s daty na Webu, používání objektů DataReader, DataSet a controlu DataSource. Data Binding - propojení Web Form Controls a datového zdroje. Metody synchronizace.

U tohoto kurzu se předpokládají základní znalosti jazyka Visual Basic .NET a vývojového prostředí Visual Studio .NET (na úrovni kurzu Visual Basic .NET základní). Výhodou (nikoli nutným předpokladem) je i znalost práce s daty na platformě .NET (na úrovni kurzu Visual Basic .NET - programový přístup k databázím (ADO .NET)).

Další programovací jazyky

Python

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

Srovnání s ostatními jazyky (Python je považován za jeden z nejkvalitnějších programovacích jazyků). Základy jazyka. Datové typy - čísla, řetězce, seznamy (list), slovníky (dictionary), n-tice (tuples). Výrazy, řídící příkazy, funkce, moduly, ladění. Komprehenze, generátorové výrazy. Funkce pro kolekce. Standardní a další knihovny. Práce se soubory. Objektové programování. Práce s databázemi. Vizuální rozhraní. Použití na různých platformách.

JavaScript

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

Základy jazyka, definice proměnných, výrazy, řídící příkazy, funkce, cykly, pole; objektové programování v JavaScriptu; základní použití JavaScriptu na Webu (HTML stránky) - práce s objekty browseru: Window, Navigator, Location, a History. Programování objektů stránky - DOM model. Práce s formuláři - HTML controls. Události.

PHP

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

Poznámky k instalaci. Princip dynamického vytváření webovské stránky, spolupráce s web serverem. Základy jazyka, definice proměnných, konstanty, výrazy, řídící příkazy, funkce, třídy a objekty. Základy práce s databázemi. Vybrané funkce jazyka PHP. Vše v rámci tvorby PHP stránek pro Web servery.

Java základní

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Úvod. Vývojové prostředí. Základy jazyka, definice proměnných, konstanty, výrazy, řídící příkazy, funkce, třídy a objekty, generiky. Vybrané kolekce. Packages. Soubory JAR. Uživatelské rozhraní Swing - základy. Práce se soubory. Základy práce s databázemi.

Programování v MS Office

Excel programování (VBA)

Délka kurzu (dní): 4;     Cena: 8 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Jazyk VBA. Hierarchie objektů Excelu, řízení objektů jazykem VBA, eventy objektů. Programování formů a controlů na formech. Validace vstupů. Práce s daty.

XML

XML a jeho praktické použití

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

Jazyk XML a XML dokumenty, XML schemata, DTD - validace, XPath výrazy, XSLT - transformace dat. Práce s XML pomocí DOM (Document Object Model). XmlReader, XmlWriter.

V tomto kurzu jsou výhodou základní znalosti programování a HTML, nejsou však podmínkou.

Databáze

MySQL

Délka kurzu (dní): 4;     Cena: 8 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Instalace MySQL. Jazyk SQL, vytváření dotazů. Principy návrhu databáze. Tvorba tabulek a dalších struktur. Pokročilé SQL - stored procedury, funkce, triggery. Základy administrace (správy) databáze.

SQL Server – tvorba aplikací (implementace databáze)

Délka kurzu (dní): 5;     Cena: 10 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

Jazyk Transact-SQL, základní dotazy. Principy návrhu databáze. Vytváření databáze (databáze, tabulky, constrains, views, stored procedures, triggers). Tvorba stored procedur pomocí managed code (VB .NET, C#). Navrhování, vytváření a správa indexů. Správa transakcí, locking.

Obecné informace ke kurzům

Podrobné osnovy kurzů najdete na webu, na vyžádání je můžeme zaslat. Informace můžete získat také telefonicky (viz Kontakty).

Školení probíhají standardně od 8 do 13 hodin nebo od 13:15 do 18:15 hodin. Podle provozních možností i dle dohody.

Od tří účastníků (nebo pro menší počet při vyšší ceně) je možné domluvit si individuální program kurzu.

V ceně kurzu jsou zahrnuty nápoje (káva, čaj) pro účastníky.

Literaturu ke kurzu dodáváme podle individuální dohody s objednavatelem, standardně není literatura v ceně kurzu zahrnuta.