Developers's Corner

C# - přístup k datům (LINQ, Entity Framework)

Práce s daty integrovaná do jazyka a objektového programování

  LINQ - Language Integrated Query

  Entity Framework

  LINQ a MongoDB